Generelle vilkår og betingelser

Her kan du lese de generelle vilkårene for bruk av collectiagroup.no. Spørsmål om oppsigelse og avvikling vil blant annet bli besvart her.

1. Collectia forpliktelser

1.1 Collectia AS, org.nr 916 624 727 (heretter kalt Collectia), forplikter seg til å innkassere forfalte fordringer etter gjeldende regler for god inkassoskikk og de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser. For inkasso gjelder regler i Inkassoloven med tilhørende forskrifter.

1.2 Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt fremkommer opplysninger som etter Collectia sin vurdering til medføre at det strider mot god inkassoskikk å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes som trukket sak.

2. Oppdragsgivers forpliktelser

2.1 Før oversendelse til inkasso, skal et inkassovarsel iht Inkassolovens §9 være sendt skyldner med frist på minimum 14 dager. Dette kan Collectia sende for oppdragsgiver. Oppdragsgiver forplikter seg å informere Collectia om endringer i kravet, direktebetaling eller om det er innsigelse i kravet. Registreres kravet online via vårt kundekontor skal ikke påløpte forsinkelsesrente, eller purregebyr registreres.

2.2 Oppdragsgiver er ansvarlig for at saksinformasjonen som oppgis til Collectia er korrekt og fullstendig ved registrering av sak. Spesielt viktig opplysning er korrekt juridisk betegnelse på skyldneren, samt at krav mot mindreårige ikke registreres som inkassosak. Org.nr/fødselsnr bør oppgis.

2.3 Ved forespørsel må oppdragsgiver kunne fremlegge dokumentasjon for kravet. Kan det ikke fremlegges dokumentasjon innen 30 dager, kan Collectia avslutte oppfølgingen av kravet og fakturere etter bestemmelsene om trekking av sak.

2.4 Dersom oppdragsgiver oversender krav/sak som ikke er merverdiavgiftspliktig, må det opplyses om dette.

2.5 Dersom oppdragsgiver ikke oppfyller sine forpliktelser, og dette får økonomiske konsekvenser, er oppdragsgiver ansvarlig for dette.

3. Collectias fullmakter

3.1 Collectia iverksetter de tiltak som vurderes hensiktsmessige for å få kravet betalt. Collectia har skjønnsmessig mulighet til å inngå avdragsordninger, betalingsutsettelser, stille saken i bero, iverksette rettslige skritt, begjære tvangsfullbyrdelse, overføre kravet til overvåking, anmelde i konkursbo/gjeldsordning/dødsbo og andre hensiktsmessige tiltak for sakene. Unntatt fra denne fullmakt er konkursbegjæring hvor godkjennelse fra oppdragsgiver må innhentes.

3.2 Collectia beholder fullmakten også etter avtalens opphør for de oppdrag som allerede er registrert og som Collectia skal fortsette inndrivelsen av.

3.3 Collectia vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset, ta forbehold om at oppdragsgiver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.

4. Inkasso og Overvåkning

4.1 Ved uløst sak påløper ingen kostnad for oppdragsgiver. Ingen årsavgift. Ved betaling tilfaller hele hovedstol oppdragsgiver, unntatt suksesshonorar til Collectia.

Suksesshonorar: 3 % for løste saker, med registreringsdato < 90 dager etter fakturadato

6 % for løste saker, med registreringsdato > 90 dager etter fakturadato

4.2 Ved direktebetaling til oppdragsgiver vil Collectia fortsette innkreving av utestående salær og renter. Ved fortsatt ubetalt restkrav 3 måneder etter direktebetaling, vil oppdragsgiver faktureres for 50% av påløpt salær. Ved direktebetaling av inkasso/overvåkningssak til oppdragsgiver vil oppdragsgiver faktureres for suksesshonorar/evt overvåkningsprovisjon og evt innbetalte renter.

4.3 Oppdragsgiver kan trekke inkassosaken kostnadsfritt de første 15 dager etter at saken er registrert hos Collectia. 50% av påløpt salær faktureres ved trekking 15-30 dager. Ved trekking etter 30 dager 100 % av påløpt salær. Ved trekking av overvåking sak, faktureres oppdragsgiver for beløp tilsvarende bortfallet av potensielle inntekter Collectia har ved fullbetalt sak.

4.4 Uløst inkassosak overføres til overvåking. Ved løst overvåking sak tilfaller 60% oppdragsgiver.

5. Rettslig pågang

5.1 Collectia fakturerer oppdragsgiver rettslig salær: 0,5 rettsgebyr ved hovedstol < 2500 kr, 1 rettsgebyr for saker > 2500 kr, for utarbeidelse av følgende tiltak; forliksklage, utleggsbegjæring, fravikelse, klage til husleietvistutvalget, konkursvarsling, anmeldelse konkursbo, anmeldelse gjeldsordning, gjeldsforhandling. Eventuell redegjørelse eller tilsvar i rettslige prosesser/møtefullmektig og utforming tvangsforretning (2 rettsgebyr). Ved tvist før inkasso sendes sak til forliksrådet/husleietvistutvalg og Collectia fakturerer oppdragsgiver for utarbeidelse av klagen (3 rettsgebyr).

5.2 I saker oppdragsgiver ikke ønsker å melde kravet i eventuell konkursbo/gjeldsordning/gjeldsforhandling/dødsbo, vil sak avsluttes. Saken trekkes ihht generelle vilkår om trukket sak. Eventuelle offentlige gebyr, samt møtefullmektig, forskutteres av Collectia.

6. Intelligent Collection Service (ICS)

6.1 ICS er Collectia sin teknologiske løsning for datalagring/GDPR, datakvalitet og analyseverktøy. Løsningen gir også avansert rapporteringsløsning og cashflow prognostisering. ICS (normalt 279 kr per måned) er kostnadsfritt for aktive Collectia kunder i løpende avtaleperiode.

7. Klientmidler og renter

7.1 Klientmidler står inne på særskilt konto, jfr Forskrifter til Inkassolovens §4-1. Innkasserte midler avregnes iht avtale og remitteres ukentlig eller etter avtale.

7.2 Collectia vil forskuttere offentlige gebyr for oppdragsgiver ved rettslige skritt.

7.3 Collectia har motregningsrett til dekning av forfalte ubetalte salærer, mva, gebyrer og øvrig tilgodehavende, i andre saker for samme oppdragsgiver. Motregningsretten gjelder på tvers av selskaper i Collectias konsernstruktur.

7.4 Oppdragsgiver godskrives ikke renter av innkasserte midler jfr. inkassoloven §3 og §16.

7.5 Dekningsrekkefølge er som følger: Tariffmessig salær, hovedstol, renter, påløpte offentlige gebyr.

8. Utenlandsinkasso

8.1 I henhold til nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle.

9. Mva pliktig

9.1 Det beregnes mva av alle Collectia sine inntekter knyttet til saker fra oppdragsgiver. Dette belastes oppdragsgiver, men utgjør ingen kostnad for de oppdragsgivere som er mva pliktige. Collectia forbeholder seg retten til å kunne motregne dette mot utbetalinger til oppdragsgiver. Dette for å minimere brevutsendelser og administrasjon for begge selskap.

10. Endringer/avvikling

10.1 Collectia vil kunne endre priser/vilkår ved pålegg fra offentlig myndighet og ved forhold som påvirker porteføljen som endringer i datakvalitet, kredittrutiner, samarbeidsform, rammevilkår eller prisutvikling. Dersom Collectia endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs har oppdragsgiver rett til å trekke saker ved å utbetale påløpte offentlige gebyrer.

11. Varighet/oppsigelse

11.1 Ved mottatt oppsigelse vil alle aktive oppdrag fortsette saksbehandling, under de betingelser som gjelder for overvåkningsoppdrag.

11.2 6 måneders oppsigelseperiode gjelder, der ICS faktureres 279 kr per måned. ICS for oppsigelsesperiode faktureres ved mottak av oppsigelse, ref punkt 6 . Ønsker oppdragsgiver at oppdragene skal avsluttes, vil Collectia avregne sitt tilgodehavende iht punkt 4.3 om trekking av sak under overvåkning.

11.3 Dersom tjenesten ikke benyttes på 15 mnd (ingen saker innsendt) ansees avtalen som oppsagt.

12. Lovvalg og tvister

12.1 Tvist mellom Collectia og oppdragsgiver skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses av norske domstoler etter norsk rett med Tønsberg Forliksråd/Tingrett som verneting.

14. Rapportering/kommunikasjon

14.1 Oppdragsgiver vil få tilgang til innsynsløsning på web der all rapportering vil kunne hentes av oppdragsgiver. Her vil det også være opplysninger om registrerte saker, aktiviteter på enkeltsaker og kommunikasjon og korrespondanse som Collectia har hatt med skyldner.

15. Oppsøkende virksomhet

15.1 Oppsøkende virksomhet avtales i hvert enkelt tilfelle.

16. Avtalens gyldighet

16.1 Denne avtale erstatter eventuelle tidligere avtaler, og gjelder for alle oppdrag som er til behandling hos Collectia, herunder også eventuelle tidligere inngitte oppdrag som fortsatt er til behandling hos Collectia.

17. Juridiske tjenester

17.1 For saker som behandles av juridisk avdeling, skjer avregning i forhold til egen avtale. Pris på juridiske tjenester er pt . kr 1 700 pr time.