Skip to main content

Lover og regler som du bør kjenne til

Collectia jobber i samsvar med gjeldende regler og lovgivning for inkassoinndrivning i Norge.

Her kan du lese mer om reglene som regulerer området. Vi er klar over at juridisk språk kan være vanskelig å forstå, så hvis du har spørsmål om spesifikk lovgivning etter lesing, er du alltid velkommen til å kontakte våre gjeldsrådgivere for nærmere avklaring.

Du kan kontakte oss på 2407 6300 / 921 48 000 fra mandag til fredag mellom kl. 8.00-16.00.

Hva er god inkassoskikk?

Inkassoloven §8 fastslår at inkassobyråer må utøve god inkassoskikk. Det betyr at vi skal behandle deg respektfullt og profesjonelt og ikke bruke metoder som tvang, trusler eller lignende.

Hos Collectia streber vi etter å møte deg på samme nivå og være nøytrale i alle saker. Vi antar i utgangspunktet at manglende betaling er et forglemmelse og at en dårlig betaler ikke er en dårlig kunde. Vi gjør vårt ytterste for å finne en felles løsning som passer deg og din situasjon.

Må man varsles før inkasso?

Ja, ifølge Inkassoloven § 9, må du varsles før din sak overføres til inkasso. Varslingen skal fremgå av siste inkassovarsel som sendes til deg.

I varslingen må det tydelig fremgå at manglende betaling innen angitt betalingsfrist vil føre til at saken overføres til inkasso, og at dette kan medføre ytterligere inndrivelseskostnader som du er ansvarlig for.

Du har rett til minst 14 dagers betalingsfrist fra det tidspunktet varselet sendes.

Hvis du fortsatt ikke betaler utstående og saken går til inkasso, vil du motta ytterligere varsel i henhold til inkassoloven §10. Dette varselet kalles en betalingsoppfordring. Varselet vil være belagt med inkassokostnader. I tillegg vil det opplyses om hvilke ytterligere tiltak som kan iverksettes ved fortsatt manglende betaling, for eksempel at saken sendes rettslig eller at det settes betalingsanmerkning. Dette kan medføre ytterligere kostander for deg.

Hva skal inkassovarselet inneholde?

For at inkassovarselet skal være gyldig, må det inneholde all nødvendig informasjon for å vurdere saken. Dette betyr at du må informeres om hvilket krav det gjelder, som vanligvis er en eller flere fakturaer inkludert fakturanummer. Det skal klart fremgå hvilket beløp som kreves betalt, og at manglende betaling innen riktig tid vil føre til at saken går til inkasso og at ytterlige kostander kan påløpe.

Hvor mange dager har jeg på meg til å betale kravet etter at jeg har mottatt inkassovarselet?

Du har rett til minst 14 dager fra det tidspunktet inkassovarselet er sendt for å betale ditt krav.
.

Hvilke inkassokostnader kan jeg forvente meg?

Inkassoforskriften § 2-2 og § 2-3 angir de lovpålagte kostnadene som du kan bli pålagt i forbindelse med inkasso.

Inkassosalærets størrelse avhenger av fakturabeløpets størrelse, om du er privatperson eller et selskap samt om kreditor er momsplikt eller ikke.

Når kan jeg bli belastet med rentekostnader?

Hovedregelen er at renter løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale, jf forsinkelsesrenteloven § 2. Forsinkelsesrenten foreldes når det er gått 3 år siden misligholdet.

Hva er forsinkelsesrente?

Hvis du ikke betaler i tide, kan du belastes med en rentekostnad for den tiden du fortsetter å ikke betale et krav. Denne rentekostnaden kalles forsinkelsesrente. Rentesatsen er mint 8 prosent høyere enn styringsrenten som bestemmes av Norges Bank og fastsettes 1.januar og 1.juli, jf forsinkelsesrenteloven § 3.

Hva kan jeg forvente å bli belastet med i gebyr for purring?

Purregebyret kan maksimalt være på 1/20 av inkassosatsen, jf inkassoforskriften § 1-2. Denne fastsettes hvert år. Pr 01.01.23 er maksimalt purregebyr kr 35. Kreditor kan maksimalt kreve to purregebyr. Enten for to purringer, eller for en purring og ett inkassovarsel. Sender kreditor betalingsoppfordringen selv kan de i tillegg kreve kr 105 i gebyr for denne.

Hva er et inkassogebyr?

Ved overdragelse til inkasso kan et inkassosalær legges til, som du må betale. Størrelsen på salæret avhenger av fakturabeløpets størrelse. Se inkassoforskriften §§ 2-2 og 2-3.

Om ikke betalingsoppfordringen betales i tide, vil inkassosalæret dobles 28 dager etter at betalingsfristen er ute.

Når foreldes en faktura?

Foreldelsesfristen på fakturaer er normalt 3 år, noe som betyr at du ikke kan kreve tilbakebetaling hvis det har gått 3 år siden fakturaen ble utstedt. Hvis forfallsdatoen er avtalt i vilkårene, regnes de 3 årene fra betalingsdatoen. Ved skadefall regnes det fra skadedatoen.

Hvis beløpet er rettslig fastsatt eller hvis du har undertegnet en gjeldserklæring eller gjeldsbrev, er foreldelsesfristen 10 år.

Hva er en betalingsanmerkning?

Har du fått inkassokrav som du ikke har betalt eller svart på? Da kan det hende at du har en betalingsanmerkning, som betyr at du er registrert som en dårlig betaler. En betalingsanmerkning registreres hos kreditoplysningsbureauerne eller andre lignende gjeldsbaserte registre, som for eksempel Collectias egne debitorliste. Personer under 18 år kan ikke være registrert med betalingsanmerkninger.

Regler for betalingsanmerkninger

Privatpersonen får betalingsanmerkning 30 dager etter at saken er sendt rettslig. For selskaper blir betalingsanmerkningen registrert 30 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt.

Hva er konsekvensene av å være registrert som en dårlig betaler?

Å være registrert som en dårlig betaler kan være en hindring for deg som søker jobb i selskaper som sjekker om du er registrert som en dårlig betaler.

Dessuten kan det også ha konsekvenser for deg hvis du vil låne penger eller lage nedbetalingsplaner, for eksempel hvis du skal:

  • Søke banklån
  • Tegne forsikringer
  • Kjøpe på nedbetalingsplan
  • Leie en bolig

Hvordan kan man bli kvitt en betalingsanmerkning?

Som utgangspunkt skal en betalingsanmerkning fjernes så snart du har betalt utestående beløp.

Hvis du ikke betaler gjelden din, kan du være registrert i maksimalt 4 år. Når din betalingsanmerkning går ut, må du være klar over at gjelden din fortsatt eksisterer hvis den ikke er betalt.