Vi hjelper dine kunder med å betale

Inkassoselskapet med kundens opplevelse og gode løsninger i fokus.

MØT MENNESKENE

Hvem er vi

Collectia AS er et norsk inkassoselskap hvor de ansatte har flere tiårs fartstid i bransjen.

Selskapet er en del av Collectia Group med hovedkontor i Danmark, samt egne kontorer i Sverige, Finland og Tyskland.

Vi hjelper dine kunder med å betale det de har utestående. Gjennom flere års samarbeid med oppdragsgivere med faste kunder og abonnementsløsninger, har vi opparbeidet oss en effektiv og kundevennlig arbeidsmetodikk.

Vi tror på å finne løsninger som hjelper kundene å betale, fremfor å kreve inn penger.

Hva vi gjør

Collectia bistår bedrifter med tjenester innen:

  • Regnskapsføring
  • Fakturering
  • Purreservice
  • Inkasso
  • Overvåking
  • Juridisk bistand
  • Kredittopplysninger
  • Finansieringstjenester

Hvor vi er

Collectia i Norge har kontorer i Oslo, Kristiansund, Tønsberg, Stord, Viken og Trondheim. Vi bistår våre klienter og deres kunder over hele landet.

Som en del av Collectia Group har vi også kontorer og klienter i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland.

Verdigrunnlag og strategi

Collectia bidrar til gode betalingsvaner og sunne økonomiske forhold i næringslivet. Vårt verdigrunnlag er spesielt viktig i vår kontakt med våre oppdragsgivere og deres kunder. Vår visjon, våre verdier, klientløfter og etiske prinsipper er grunnplattformen for vår virksomhet. 

Visjon

Vi skal være Europas ledende digitale, effektive og fair partner innen betalingsoppfølging/ inkasso.

 

4 grunnleggende verdier

I Collectia jobber vi etter 4 kjerneverdier som gjennomsyrer den måten vi tenker på og jobber etter hver dag. Les om dissse i eget punkt under.

 

Etikk

Etikk og etterlevelse av vårt verdigrunnlag ligger til grunn for hele vår virksomhet. Det preger våre holdninger, adferd og kommunikasjon.
Våre grunnleggende prinsipper for etikk er åpenhet, integritet, konfidensialitet og profesjonalitet i alle ledd.

Vi har som mål å være konsistente og åpne i all kommunikasjon og i samarbeidet med våre oppdragsgivere, sluttkunder, samarbeidspartnere, media, myndigheter og alle som berøres av vår vikrsomhet. Vi skal være forutsigbare og opptre korrekt i alle sammenhenger, og til enhver tid  handle i tråd med våre retningslinjer for personvern og konfidensialitet. Det skal aldri være tvil om vår integritet og etikk, verken internt eller eksternt. 

 

God inkassoskikk

God inkassoskikk danner rammene for hvordan vi driver vår forretning. Vi setter alltid sluttkunden i sentrum og jobber individuelt med hver sak. Vi har forståelse for at for sen betaling kan skyldes betalingsproblemer som plutselig kan oppstå i forskjellige faser i livet. Her er vår oppgave å møte kunden med kostruktiv dialog, og  finne frem til en løsning som ivaretar alle parter. 

 

Misjon

Å underbygge og støtte en sunn økonomi ved å håndtere innfordring på en profesjonell, respektfull og fair måte. Vi tilbyr full transparens for våre oppdragsgivere, såvel også for sluttkunden. Videre søker vi å være i front når det gjelder digital utvikling med alle moderne kommunikasjons-plattformer, samt smidige betalingsløsninger.     

 

Vår rolle

I de markeder hvor Collectia er tilstede, bidrar vi til gode betalingsvaner i samfunnet og sunn økonomi for næringslivet. Ved å sette kunden i sentrum kan vi i fellesskap finne frem til betalingsløsninger som begge parter kan leve godt med. Det muliggjør vi ved å analysere og sette oss godt inn i hver enkelt sak og kundeforholdet, og tilby de beste, mest effektive og innovative betalingsløsningene.  

 

Klientløfter

Våre klientløfter formuleres på bakgrunn av vår streben etter å ha fornøyde og langsiktige relasjoner til våre oppdragsgivere ved å levere markedets beste løsninger og kundeservice. Vi skal levere bransjens høyeste løsningsgrad, være best på personlig oppfølging og ha høyeste score på både klient- og kundetilfredshet.  

Vårt løfte er kun mulig å holde grunnet vår unike tilgang til egen IT-plattform med tilhørende data, som sammen med våre engasjerte og dyktige saksbehandlere hjelper våre kunders kunder med å få betalt så tidlig som mulig med høyeste kundetilfredshet.

 

Et grønnere Collectia

Vår organisajonskultur bygger på å agere ansvarlig overfor våre oppdragsgivere og deres kunder, samt våre medarbeidere, miljøet og samfunnet generelt. Siden 2016 har Collectia vært på en ambisøs ekspansjonsreise. En reise som hittil har bestått av flere oppkjøp i de nordiske land, samt i Tyksland. Parallelt med reisen og den bakenforliggende ekspansjonsstrategien igangsatte vi prosjektet: "Et grønnere Collectia". Prosjektet har til formål å sikre at Collectia når sine mål på en miljømessig, bærekraftig og forsvarlig måte. Det gir etter vårt syn både en menneskelig og forretningsmessig høy verdi.  

 

Collectia sine verdier

I Collectia har vi med oss 4 verdier som gjennomsyrer den måten vi tenker og jobber etter hver dag. Verdier er ofte noe man snakker om og strekker seg etter, men i Collectia lever vi etter dem.


Våre verdier er

Respectful

Passionate

Transparent

Innovative

 

Våre verdier definerer hvem vi er og hvordan vi jobber.

Respectful

Vi skal ha respekt for de personene som vi hjelper, og deres  økonomiske situasjon. Dette gjelder spesielt for sluttkunden som vi skal hjelpe og gi gode råd om hvordan de best kan håndtere deres ubetalte gjeld, og for våre kunder som stoler på at vi håndterer deres utestående fordringer på beste måte. Vi respekterer også våre kollegaer slik at vi har et positivt arbeidsmiljø som bygger på tillit, likhet og mangfold.

 

Passionate.

Medarbeiderne i Collectia er dedikerte og engasjerte. De er hengivende og entusiastiske i sitt arbeid. Vi ønsker at våre kunder skal føle vårt engasjement, og derfor er det av stor betydning å legge til rette for at hele organisasjonen bygger på dette.

 

Transparent 

Å være gjennomsiktig gjør de lettere for medarbeidere, kunder og sluttkunden å samarbeide om et felles mål. Vi i Collectia mener også at gjennomsiktighet skaper relasjoner, øker produktiviteten og skaper tillit mellom mennesker.

 

Innovative 

Vi evaluerer løpende våre prosesser og systemer. Vi er nysgjerrige på å finne nye og bedre løsninger, tenke annerledes og være i forkant. Det viser seg i måten vi jobber med data og prosessdigitalisering på, samt i vårt løpende optimaliseringsarbeid. 

 

Medlem av Virke inkasso