Skip to main content

Juridisk bistand

Ofte kan det også være nødvendig å supplere med rettslig inkasso når den alminnelige inkassoprosessen ikke er tilstrekkelig, og skyldneren for eksempel ikke responderer eller bestrider kravet. Tjenestene vi tilbyr er blant annet:

  • Vi sender begjæring om fravikelse i de tilfellene hvor leietager ikke betaler husleie, men bortsetter å bo i leiligheten.

  • Ved tvist i pengekrav under 200 000 kr skal saken starte i forliksrådet. Vi bistår deg i alle ledd av denne prosessen ved skriving av forliksklage og eventuell bistand ved å utforme tilsvar.

  • Ved uomtvistede krav hvor debitor har midler, kan vi sende saken til namsmannen for å begjære utlegg. Vi følger også opp med å begjære tvangssalg av formuesgoder hvor vi har oppnådd utleggspant.

  • Ved tvist i husleieforhold bistår vi med klage til husleietvistutvalget.

Retslig Inkasso - Inkassofirma Collectia

I visse tilfeller kan det også være aktuelt med juridisk bistand, siden tvistesaker kan være en kompleks og utfordrende opplevelse. I slike situasjoner kan det være avgjørende å ha en erfaren advokat ved din side. Vår advokat André Wagner kan gi råd og veiledning samt bistå i rettslig prosesser:

  • Sende begjæring om midlertidig forføyning (midlertidig sikring av krav på noe annet enn penger) eller arrest (midlertidig sikring av et pengekrav). For eksempel er dette aktuelt i de sakene hvor man ønsker at et formuesgode som debitor har, ikke selges før utleggebegjæringen er behandlet. Dette sørger for at pantetjenlige formuesgoder ikke blir solgt før begjæring om utlegg er behandlet.

  • Sende konkursvarsel og konkursbegjæring.

  • Bistå i saker som skal sendes tingretten. Dette gjelder i saker hvor tvistesummen er over 200 000 kr eller hvor man skal anke en dom fra forliksrådet.

Få dekket dine behov på 5 minutter

Vi vil ringe deg for en uforpliktende samtale om dine behov, slik at vi kan finne den rette løsningen for deg.