Skip to main content

Generelle vilkår

Her kan du lese de generelle vilkårene for bruk av collectiagroup.no. Spørsmål om oppsigelse og avvikling vil blant annet bli besvart her.

1. Collectia forpliktelser

1.1 Collectia AS, org.nr 916 624 727 (heretter kalt Collectia), forplikter seg til å innkassere forfalte fordringer etter gjeldende regler for god inkassoskikk og de til enhver gjeldende lovbestemmelser. For inkasso gjelder regler i Inkassoloven med tilhørende forskrifter.

1.2 Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt fremkommer opplysninger som etter Collectia sin vurdering til medføre at det strider mot god inkassoskikk å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes som trukket sak.

2. Oppdragsgivers forpliktelser

2.1 Før oversendelse til inkasso, skal et inkassovarsel iht Inkassolovens §9 være sendt skyldner med frist på minimum 14 dager. Dette kan Collectia sende for oppdragsgiver. Oppdragsgiver forplikter seg å informere Collectia om endringer i kravet, direktebetaling eller om det er innsigelse i kravet. Registreres kravet online via vårt kundekontor skal ikke påløpte forsinkelsesrente, eller purregebyr registreres.

2.2 Oppdragsgiver er ansvarlig for at saksinformasjonen som oppgis til Collectia er korrekt og fullstendig ved registrering av sak. Spesielt viktig opplysning er korrekt juridisk betegnelse på skyldneren, samt at krav mot mindreårige ikke registreres som inkassosak. Org.nr/fødselsnr bør oppgis.

2.3 Ved forespørsel må oppdragsgiver kunne fremlegge dokumentasjon for kravet. Kan det ikke fremlegges dokumentasjon innen 30 dager, kan Collectia avslutte oppfølgingen av kravet og fakturere etter bestemmelsene om trekking av sak.

2.4 Dersom oppdragsgiver oversender krav/sak som ikke er merverdiavgiftspliktig, må det opplyses om dette.

2.5 Dersom oppdragsgiver ikke oppfyller sine forpliktelser, og dette får økonomiske konsekvenser, er oppdragsgiver ansvarlig for dette.

3. Collectias fullmakter

3.1 Collectia iverksetter de tiltak som vurderes hensiktsmessige for å få kravet betalt. Collectia har skjønnsmessig mulighet til å inngå avdragsordninger, betalingsutsettelser, stille saken i bero, iverksette rettslige skritt, begjære tvangsfullbyrdelse, overføre kravet til overvåking, anmelde i konkursbo/gjeldsordning/dødsbo og andre hensiktsmessige tiltak for sakene. Unntatt fra denne fullmakt er konkursbegjæring hvor godkjennelse fra oppdragsgiver må innhentes.

3.2 Collectia beholder fullmakten også etter avtalens opphør for de oppdrag som allerede er registrert og som Collectia skal fortsette inndrivelsen av.

3.3 Collectia har fullmakt til å overføre avtalen til selskaper innad i eget konsern.

3.4 Collectia vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset, ta forbehold om at oppdragsgiver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.

4. Klientmidler og renter

4.1 Klientmidler står inne på særskilt konto, jfr Forskrifter til Inkassolovens §4-1. Innkasserte midler avregnes iht avtale og remitteres ukentlig eller etter avtale.

4.2 Collectia vil forskuttere offentlige gebyr for oppdragsgiver ved rettslige skritt.

4.3 Collectia har motregningsrett til dekning av forfalte ubetalte salærer, mva, gebyrer og øvrig tilgodehavende, i andre saker for samme oppdragsgiver. Motregningsretten gjelder på tvers av selskaper i Collectias konsernstruktur.

4.4 Oppdragsgiver godskrives ikke renter av innkasserte midler jfr. inkassoloven §3 og §16.

5. Mva pliktig

5.1 Det beregnes mva av alle Collectia sine inntekter knyttet til saker fra oppdragsgiver. Dette belastes oppdragsgiver, men utgjør ingen kostnad for de oppdragsgivere som er mva pliktige. Collectia forbeholder seg retten til å kunne motregne dette mot utbetalinger til oppdragsgiver. Dette for å minimere brevutsendelser og administrasjon for begge selskap.

6. Endringer

6.1 Collectia vil kunne endre priser/vilkår ved pålegg fra offentlig myndighet og ved forhold som påvirker porteføljen som endringer i datakvalitet, kredittrutiner, samarbeidsform, rammevilkår eller prisutvikling. Dersom Collectia søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs har oppdragsgiver rett til å trekke saker ved å utbetale påløpte offentlige gebyrer.

7. Oppsigelse

7.1 Ved mottatt oppsigelse, vil Collectia AS fortsette inndrivelsen av alle aktive oppdrag, under de gjeldende betingelser.

7.2 Ønsker oppdragsgiver at oppdragene skal avsluttes, vil Collectia avregne sitt tilgodehavende i henhold til de gjeldende betingelser.

8. Lovvalg og tvister

8.1 Tvist mellom Collectia og oppdragsgiver skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses av norske domstoler etter norsk rett med Tønsberg Forliksråd/Tingrett som verneting.