Skip to main content
Foreldelse av krav - Collectia Inkasso
Sebastian S. •
19/06/2024

Foreldelse av krav

Når foreldes et krav? Og kan du som kreditor gjøre noe for å forlenge eller avbryte foreldelsesfristen?

I denne artikkelen ser vi nærmere på reglene som gjelder for foreldelse av pengekrav, og det er foreldelsesloven som er det rettslige utgangspunktet. 

Når kravet ditt foreldes, er det juridisk tapt, og du mister ditt tilgodehavende – heldigvis kan man forlenge (avbryte) foreldelsesfristen.

Når foreldes et krav?

Som hovedregel foreldes alle pengekrav etter 3 år, for eksempel et krav som har oppstått på grunnlag av en ubetalt faktura – eller lignende krav hvor det typisk ikke er et signert dokument bak.

Når det gjelder krav som er stiftet på annet vis, for eksempel gjennom en dom i forliksrådet eller tingretten, et signert forlik, et gjeldsbrev eller en annen juridisk låneavtale hvor både debitor og kreditor har signert avtalen – gjelder en foreldelsesfrist på 10 år.

Når starter foreldelsesfristen?

I foreldelsesloven § 3 fremkommer det at “foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse”. I praksis vil dette ofte si at fristen løper fra forfallsdatoen på faktura. Om det ikke er fastsatt noen bestemt forfallsdato kan debitor betale så fort han vil eller når kreditor krever det. Skal kreditor sende et påkrav regnes fristen fra den dag kreditor har rett til å fremsette påkrav og krav om samtidig oppfyllelse (ofte samme dag som fordringen ble stiftet).

Hvilke konsekvenser har det at et krav foreldes?

Foreldes kravet, og har du som kreditor ikke aktivt gjort noe for å forlenge (avbryte) fristen, er konsekvensen at du ikke lenger juridisk kan gjøre noe for å få kravet ditt betalt. Kravet er med andre ord foreldet og dermed juridisk sett tapt.

Verken advokat, inkassoselskap eller domstoler kan gjøre noe hvis kravet ditt først er foreldet. Har du med andre ord en faktura som er eldre enn 3 år, og foreldelsen ikke er avbrutt – er kravet foreldet og anses som tapt.

Kan foreldelsesfristen avbrytes (forlenges)?

Ja, uansett om ditt krav foreldes etter 3 eller 10 år, kan foreldelsesfristen avbrytes. Men du må passe på å gjøre dette i tide, ellers er det ingen vei tilbake. 

Du kan som kreditor selv avbryte foreldelsen ved hjelp av at debitor signerer et gjeldsbrev, at du sender saken til namsmannen eller forliksrådet, eller få et inkassoselskap til å hjelpe deg. 

Om debitor betaler eller erkjenner kravet, så løper en ny foreldelsesfrist på tre år. 

Når bør et krav inndrives?

All gjeld som ikke er foreldet kan og bør inndrives.

Vår anbefaling som inkassoselskap er imidlertid at du som kreditor aktivt gjør noe for å få inn ditt utestående – og at du så tidlig som mulig i prosessen gjør noe aktivt; inkasso i form av egeninkasso eller inkasso ved hjelp av et inkassoselskap

Vår erfaring viser at jo lengre tid som har gått fra betalingsfristen til du aktivt foretar deg noe, desto dårligere er sjansen for å få inn pengene dine.

Hjelp til å avbryte foreldelsen på ditt krav?

Hos Collectia hjelper vi hver eneste dag tusenvis av små og store bedrifter med deres ubetalte fakturaer gjennom effektiv inkasso – og selvfølgelig også med å avbryte foreldelsen, slik at man kan fortsette eller starte innkrevingen.


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget